จี คลับ 888

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 777
นายวจี คลับ 888ันชัย สอนศิริ สจี คลับ 888มาชิกวุจี คลับ 888ฒิสภา (ส.ว.) ฐานจี คลับ 888ะรอจี คลับ 888งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน คนที่สอง วุฒิสภา กล่าวถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 165 ให้อภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ เพื่อขอความเห็นจากสมาชิกรัฐสภาต่อปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีว่ามีบางกระแสเรียกร้องให้นำญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างการลงมติในวาระรับหลักการมาพิจารณาในการประชุมดังกล่าว เพราะเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหนทางที่จะช่วยแก้วิกฤตในปัจจุบันได้ อีกทั้งเป็นภารกิจที่ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถทำได้ทันที ซึ่งต้องรอความชัดเจนเรื่องดังกล่าวหลังหารือร่วมกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ฐานะประธานรัฐสภาอีกครั้งว่าจะพิจารณาหรือไม่ เนื่องจากในหลักการของมาตรา 165 นั้นกำหนดไว้เฉพาะเรื่องที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) นำเสนอให้ที่ประชุมรัฐสภาได้พิจารณาและขอความเห็นเท่านั้น