vwin เครดิต ฟรี

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 777
พvwin เครดิต ฟรีล.อ.ปvwin เครดิต ฟรีระยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถึvwin เครดิต ฟรีงกรณีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่เพิ่มเติมขึ้นมา ทั้งการแก้ไขระบบการเลือกตั้ง การเลือกนายกรัฐมนตรีอำนาจหน้าที่ของส.ว. รวมถึงการยกเลิกมาตราที่รับรองประกาศคำสั่งของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า เรื่องนี้เป็นกระบวนการของทางสภา ตนไม่ได้มีข้อขัดข้องใดๆส่วนกรณีที่มี ส.ว.บางคน ออกมาค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ซึ่งอาจใช้งบประมาณในการทำประชามติสูงถึง 15,000 ล้านบาท นายกรัฐมนตรี ระบุว่า หากมีความจำเป็นต้องทำประชามติก็สามารถทำได้ ในส่วนของรัฐบาลจำเป็นต้องจัดหางบประมาณมาดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ ทุกคนคงทราบดีว่าเราอาจมีปัญหาเรื่องงบประมาณอยู่บ้าง แต่ยืนยันว่าในเรื่องนี้รัฐบาลไม่ขัดข้อง